Stadgar

§ 1 Ändamål och syfte
Handelsföreningen skall, dels verka för ett bra klimat för handel och näringsliv samt positivt påverka Halmstads allmänna utveckling, dels från fonderade medel utdela stipendier till studeranden från Halmstad inom handel och ekonomi samt gratialer till behövande handels- och näringsidkare i Halmstad och efterlevande till dem.

§ 2    Medlemskap
Till medlem i föreningen kan antas personer som verkar inom handel och näringsverksamhet i Halmstad eller i övrigt anses kunna gagna föreningens syften.

Inträdessökande anmäls av föreningsmedlem till styrelsen, som har att besluta om inträde i föreningen. Styrelsen skall vid efterföljande föreningsmöte orientera om vilka nya medlemmar, som antagits.

§ 3    Hedersledamöter
Föreningen kan efter förslag av styrelsen utse hedersledamöter.

§ 4     Uteslutning
Uteslutning ur föreningen kan ske efter framställning från styrelsen, om minst 2/3 av föreningens närvarande medlemmar bifaller detta .Föreningsmedlem, som trots påminnelse inte betalar årsavgiften, anses utesluten ur  föreningen.

§ 5    Verksamhetsår
Verksamhetsåret skall omfatta kalenderår.

§ 6    Föreningens ledning
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse, bestående av ordförande samt sex ordinarie ledamöter och tre suppleanter.
Val förbereds av en valberedning bestående av tre ledamöter.
Ordföranden väljs på ordinarie årsmöte för ett år i sänder.
Övriga styrelseledamöter och suppleanter väljs på två år. 
Det ena året väljs tre ordinarie ledamöter och en suppleant samt nästpåföljande år tre ordinarie ledamöter och två suppleanter.
Vid årsmötet väljs även två revisorer och en revisors­suppleant för granskning av verksamhetsårets räkenskaper
Styrelsen utser inom sig vice ordförande och kassaförvaltare.
Alla styrelseledamöter och suppleanter skall kallas till styrelsens sammanträden. I kallelsen skall upptas de ärenden som skall behandlas vid sammanträdet.
Styrelsen är beslutmässig, när minst fyra ledamöter är närvarande.
Såsom styrelsens beslut gäller den mening, om vilken vid sammanträdet de flesta röstande förena sig, men vid lika röstetal den mening, som biträdes av ordförande vid sammanträdet.
Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen såsom sådan, av två styrelseledamöter eller suppleanter i förening. Dessa firmatecknare utses av styrelsen.
Styrelsen kan till sekreterare utse för uppdraget lämpad person utanför styrelsen.

§ 7    Föreningssammanträde
Handelsföreningen avhåller årligen två ordinarie möten – föreningens årsmöte och höstmötet. 
I syfte att stimulera och vidmakthålla intresset för Handelsföreningen bör styrelsen dessutom sammankalla medlemmarna till extra möten så ofta den anser det lämpligt. Styrelsen är dessutom skyldig kalla till allmänt möte, om minst 10 av föreningens medlemmar skriftligen begär detta.

Årsmöte hålls under första halvåret, varvid följande ärenden skall förekomma:
    – Styrelsens verksamhetsberättelse med reviderad årsredovisning
    – Revisionsberättelse 
    – Fastställande av resultat- och balansräkning. 
    – Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
    – Val av styrelse, revisorer, valberedning och övriga funktionärer
    – Fastställande av årsavgift. 

Höstmötet hålls under fjärde kvartalet, varvid bl a följande ärenden skall förekomma:
    – Utdelning av stipendier och gratialer

 Beslut fattas med enkel majoritet och genom öppen omröstning, såvida annat inte begärts. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden företräder. Vid val anses den vald som fått de flesta rösterna. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning.

 Kallelse utsänds av styrelsen till medlemmarna minst två veckor i förväg tillsammans med styrelsens verksamhetsberättelse, årsredovisning och ev. motioner.

 Medlem äger rätt att – efter förhandlingarnas slut och sedan anmälan skett till styrelsens sekreterare – till föreningens samkväm medta personer som inte tillhör föreningen.

§ 8    Motioner        
Motioner till ordinarie möten kan väckas av envar medlem och skall vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor innan respektive möte.

§ 9    Upplösning
Föreningen kan upplösas endast såvida minst två tredjedelar av dess närvarande medlemmar därtill ger sitt bifall och beslut om detta fattas på två på varandra följande ordinarie möten, därav första gången på ordinarie årsmöte. Föreningens då befintliga tillgångar skall överlämnas till kommunen för att förvaltas och användas till något för handel och näringar nyttigt ändamål eller till något välgörande ändamål som överensstämmer med föreningens syften enligt vad i § 1 här ovan angives. För donerade medels förvaltning och användning gäller vad testator därom förordnat.

§ 10    Stadgeändring
Dessa stadgar kan ändras genom beslut vid två på varandra följande ordinarie möten. För bifall krävs minst 2/3 majoritet vid vardera mötet.

§ 11    Röstning genom ombud
Vid omröstningen enligt § § 9 och 10 kan frånvarande medlems rösträtt utövas av närvarande medlem genom fullmakt, dock får ingen utöva rösträtt för mer än fem röster.

Bli Medlem


Alla är hjärtligt välkomna som medlem i Halmstad Handelsförening. Ju fler medlemmar vi är, ju större möjlighet har vi att påverka.

Bli medlem »

Ekonomipriset


Halmstads Handelsförening delar ut Ekonomipriset på Galan för Halmstads näringsliv då företagsamheten i kommunen hyllas.

Ekonomipriset »