Historik

Utdrag ur föreningens jubileumsskrift 1997.

HALMSTADS HANDELSFÖRENING - uppkomst och framväxt i kort sammandrag

Föreningen tillkom, sedan det i en Kungl. förordning av den 22 december 1846 - den s k handelsförordningen - föreskrivits, att det i varje svensk stad skall finnas en handelsförening. Uppgiften skall vara att samfällt eller genom ett fullmäktige, som handlandena själva utser inom sitt kollegium, "besörja de angelägenheter som på föreningens handläggning kunna komma för befrämjande av handelsnäringens förkovran. Till handlande" - hette det vidare - "räknas icke andra än de, som vunnit behörighet att idka handel."

Vad krävdes då för behörighet att idka handel? Jo, enligt förordningen fordrades att man var "svensk medborgare samt ha begått Herrens Heliga Nattvard, råda öfwer sig sjelf och sin egendom, ega god frejd, kunna skrifwa läsligt och räkna quatuor species i enkla tal och bråk samt föra bok och räkning på det för handeln i allmänhet öfliga sätt och att i stad, där han will yrket utöfwa, hava vunnit burskap å handel."

Stadens magistrat hade Kommerskollegie uppdrag att genomföra de formella frågor som förordningen krävde. Detta skedde slutgiltigt vid ett sammanträde den 7 april 1847, då också de fem fullmäktige som skulle utgöra föreningens styrelse utsågs. Därmed var Halmstads Handelsförening bildad med handlanden, sedermera rådmannen och riksdagsmannen Sven Hagman som dess förste ordförande.

År 1864 kom en ny Kungl. förordning - "Den nådiga förordningen om utvidgad näringsfrihet" - som gav varje svensk man eller kvinna rätt att utöva den näringsgren han eller hon hade lust för, Den här nya lagstiftningen gjorde att den som så ville kunde driva handel, hantverk och fabriksrörelse både i stad och på landsbygd utan att behöva söka särskilt burskap. Därmed kanske man kan förledas tro, att Halmstads Handelsförening hade fullgjort sin uppgift och 
att föreningen kunde upplösas.

Så blev emellertid inte fallet. Föreningen fortsatte sin verksamhet - om än med ändrad såväl status som uppgiftsinnehåll.

Många kraftfulla företrädare för handel, samhälle och övrigt näringsliv i Halmstad har under de gångna 150 åren givit både liv och innehåll åt föreningen.

Uppgifterna finns väl beskrivna i föreningens stadgar - "att  åstadkomma sammanhållning och samverkan bland stadens handels- och näringsidkare, tillvarata deras intressen och bereda medlemmarna tillfälle till överläggningar, föredrag och samspråk." Dessutom skall föreningen "med tillgängliga medel understödja behövande handels- och näringsidkare i Halmstad och efterlevande till dessa samt dela ur stipendier till studerande från Halmstad."

Genom klok förvaltning av föreningens fonder och andra tillgångar kan föreningen genom stipendier och gratialier hjälpa både unga och gamla till både utbildning och förbättrad livskvalité.

I sin mötesverksamhet - ofta i samverkan med Föreningen Halmstadsortens Arbetsgivare - kan Handelsföreningen erbjuda föredrag och kåserier av framstående företrädare för såväl samhälle som näringsliv kring både dagsaktuella och historiska företeelser av intresse för såväl medlemmar som en bredare publik. Åtskilliga välkända och betydelsefulla personer från när och fjärran har under åren varit uppskattade gästföreläsare, debattinledare - debattdeltagare eller 
kåsörer vid föreningens sammankomster.

Bli Medlem


Alla är hjärtligt välkomna som medlem i Halmstad Handelsförening. Ju fler medlemmar vi är, ju större möjlighet har vi att påverka.

Bli medlem »

Ekonomipriset


Halmstads Handelsförening delar ut Ekonomipriset på Galan för Halmstads näringsliv då företagsamheten i kommunen hyllas.

Ekonomipriset »